Verksamhet

Några viktiga delar av verksamhen är

  • SYN-kursprogrammet. Det är ett utbud av fortbildningskurser på nationell nivå som presenteras på denna hemsida. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt, f.n. med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Just nu koncentreras arbetet på att ta fram s.k. webbutbildningar.
  • Den nya gymnasieskolan GY11. Att påverka, bevaka och delta i arbetet med att göra yrkesutbildningen anpassad till branschens behov är högprioriterat. Arbetet i de s.k. lokala programråden främjar kontakten skola-näringsliv och där deltar många av Gröna arbetsgivares medlemmar. SYNs sekreterare är ledamot i det Nationella programrådet för naturbruksprogrammet.
  • Yrkeshögskoleutbildningar. Dessa eftergymnasiala utbildningar ska styras av näringslivets behov och det är därför viktigt att SYN redogör för de behoven till Yrkeshögskolemyndigheten och andra statliga institutioner. Vi arbetar även för att få till stånd studievägar för unga vuxna som vill in i skogsbranschen men som saknar relevant utbildning. Dessa s.k. yrkesbytare hamnar idag mellan stolarna.
  • Arbetsmiljö. Senast har SYN initierat ett projekt som drivits av Prevent som resulterat i en film och checklista ang. riskhantering i skogsbruket.

I SYN:s löpande uppgifter ingår att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, att bevaka utvecklingen inom arbetsområdet och att avge remissyttranden. Särskilt viktigt är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Aktörer i SYN

I SYN ingår Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna.

Mål

Parternas mål med SYN är att denna ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.

© Skogsbrukets Yrkesnämnd

Scroll to top