Natur- och kulturhänsyn - Röjning/Förröjning

Kurs Webbutbildning ingår

KURSLÄNGD

1 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV

Praktisk erfarenhet av röjningsarbete. Skötselskolans webbutbildningar för Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för personal som utför eller leder röjning och förröjning.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Trädarter inom området
 • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
 • Detta ska inkluderas:
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och förröjning
 • Känna igen olika lövträdsarter och buskar med fokus på arter som har höga biologiska värden inom området
 • Förstå vikten av att röja fram och dra undan ris på fornlämningar och övriga kulturlämningar samt rågångar i samband med röjning och förröjning
 • Känna igen forn- och kulturminnen i skogsmark och praktiskt kunna ta hänsyn till dessa vid röjningsarbete
 • Kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturhänsyn, ståndortsanpassning och arbetseffektivitet

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top