Natur- och kulturhänsyn - Plantering för plantbasar

Kurs Webbutbildning ingår

KURSLÄNGD

1 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV

Praktisk erfarenhet av planteringsarbete. Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och att vara anställd.

MÅLGRUPP

Kursen är avsedd för arbetsledare i plantering.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn –Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt. Kunskap om olika metoder.
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)
 • Planering och kvalitetsuppföljning (Vid företagsegna utbildningar)

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Känna till en jordarts texturs (och humusens) betydelse för uppfrysning, vattenhållning, jordvärme och näringsutbud
 • Känna till begreppen för ståndortsklassificering i vanlig skogsmark
 • Kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
 • Känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning
 • Känna till grunderna i det skogliga förädlingsarbetet samt vikten av att använda rätt proveniens
 • Kunna hantera plantor på ett ändamålsenligt sätt
 • Kunna hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp
 • Kunna de arbetsmiljökrav som gäller vid plantering av behandlade plantor
 • Känna till vilka planttyper som finns, hur de odlas och distribueras
 • Kunna välja rätt planteringspunkt och -djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetod och trädslag
 • Känna till olika markbehandlingsmetoders effekter på plantöverlevnad och tillväxt
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med plantering
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering i anslutning till forn- och kulturminnen.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top