Natur- och kulturhänsyn - Markberedning

Kurs Webbutbildning ingår

KURSLÄNGD

1 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV

Markberedning grundkurs eller motsvarande. Krav på Skötselskolans webbutbildningar för Markberedning/Markberedning rennäring, Brand, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Körning i skogsmark.

MÅLGRUPP

Markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning som tidigare har genomfört Markberedning grundkurs eller motsvarande dokumenterad utbildning.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Markberedning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar för Markberedning/Markberedning rennäring, Brand, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Körning i skogsmark.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

Målbilder som berör markberedning med inriktning på:

 • Körning i anslutning till sumpiga områden
 • Körning i sluttningar
 • Körning i anslutning till kantzoner
 • Körning i anslutning till vattendrag
 • Körning i anslutning till lågor
 • Körning i anslutning till naturvärdesträd
 • Kulturstubbar
 • Var är det viktigt att jag visar kulturhänsyn?
 • Vanligaste typerna av lämningar i området
 • Körning i anslutning till stigar och vägar
 • Körning i anslutning till fornlämningar
 • Körning i anslutning till områden för friluftsliv och rekreation
 • Körning med hänsyn till rennäring (se kommande ny målbild)
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand
 • Uppföljning (egenkontroll) av utförd markberedning (optimal markberedningspunkt, markpåverkan, lav-andel inom renskötselområdet)

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna förklara begreppen biotop, ståndort, ekosystem och ståndortsanpassat skogsbruk
 • Känna till de negativa miljöeffekter som markberedning och dikning kan ha med avseende på vattenekosystem, friluftsliv m.m.
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid markberedning
 • Känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av forn- och kulturminnen
 • Känna igen sådana typer av forn- och kulturminnen på skogsmark som man kan komma i kontakt med vid markberedning
 • Kunna ta praktisk hänsyn till fornlämningar och kulturmiljöer vid markberedning
 • Kunna avgränsa och beskriva ståndorter samt anpassa markberedningen efter ståndorten, terrängförhållanden, areal m.m.
 • Kunna redogöra för syftet med markberedning,
 • Kunna beskriva hur skogsfrö och plantor påverkas av olika produktionsfaktorer och avgångsorsaker
 • Kunna redogöra för vilken effekt olika markberedningsmetoder har på viktiga produktionsfaktorer och avgångsorsaker
 • Kunna anpassa markberedningen för naturlig föryngring och sådd
 • Kunna läsa vanligt förekommande planeringsunderlag (kartor, skisser) samt utföra körplanering på objektet
 • Kunna mäta och klassificera pågående eller nyligen utförd markberedning

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top