Grundläggande naturvärdesbedömning

Kurs

KURSLÄNGD

Kurslängd 2 dagar. Kursen avslutas med ett praktiskt test.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn.

MÅLGRUPP

All personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

Beskrivning

För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

Innehåll

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

 • topografi och markförhållanden
 • hydrologi
 • beståndsklimat
 • trädskiktets sammansättning och karaktär
 • träd med speciella egenskaper
 • olika former av död ved
 • växttäcke/bördighet
 • naturlig störningsdynamik
 • historiskt nyttjande

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna genomföra grundläggande naturvärdesbedömning med vedertagen metod som underlag för miljö- och naturvårdsplanering och urval av avsättningar för naturvårdsändamål
 • kunna rangordna olika områdens/biotopers kvalité för att avgöra behov av hänsyn
 • kunna ge lämpliga skötselförslag i områden av NS- och PF-karaktär.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © 2017 Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top