Natur- och kulturhänsyn - Dikesrensning/Skyddsdikning

Kurs Webbutbildning ingår

KURSLÄNGD

1-2 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV

Krav på Skötselskolans webbutbildningar  för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

MÅLGRUPP

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning/Skyddsdikning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

 • Kommande målbilder för Dikesrensning/skyddsdikning
 • Dikningens effekter på skogsproduktionen.
 • Dikestyper, dikessystem exemplifieras
 • Planering av dikningsprojekt
 • Nytt Naturtillstånd eller inte
 • Skillnaden på markavvattning, skyddsdikning resp. dikesrensning
 • Miljöeffekter kopplat till vatten
 • Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer, se målbilder för dikning
 • Påverkan vid körning i skogsmark
 • Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning önskvärt om det exemplifieras genom maskin i arbete
 • Slamdammar och andra typer av skyddsåtgärder tex sedimentationsfällor

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

(invänta nya målbilder)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Känna till hur olika typer av dikningsingrepp påverkar markens produktionsförmåga
 • Kunna planera dikessystem och välja rätt dikestyp beroende på mark och topografi
 • Kunna skillnaderna mellan markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning
 • Kunna den lagstiftning, tillståndsförfarande och samrådsplikt som gäller för markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning
 • Känna till de negativa miljöeffekter som dikning kan leda till
 • Kunna identifiera värdefulla vattenmiljöer
 • Kunna hur slamdammar och andra åtgärder ska utformas för att ge bäst miljöeffekt
 • Känna till olika typer av grävare och skopor för dikning och dikesrensning
 • Kunna hur vägtrummor ska läggas för att de inte ska utgöra vandringshinder
 • Känna till de certifieringskrav som berör dikning

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top