Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Kurs Webbutbildning ingår

KURSLÄNGD

Grundkurs 2 dagar.
Förnyelse 1 dag.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande. Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken.

MÅLGRUPP

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning

Beskrivning

Utbildningen ska genomföra som en utbildning i fält.

För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

Målbilder kopplade till:

 • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
 • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
 • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körskador (Körning i skogsmark)
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

För grundkurs tillkommer en fältdag med fördjupning av obligatoriska områden och andra relevanta målbilder

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Vara uppdaterad på förändringar som skett inom natur- och kulturmiljöområdet; nya lagar, uppdaterade målbilder, förändringar inom certifieringssystemen, ändrade rutiner hos myndigheterna, etc.
 • Känna till ett urval av exempel på höga natur-, kultur och sociala värden utifrån Målbildernas faktablad och det som är representativt för arbetsområdet
 • Kunna identifiera strukturer och biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: Detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • Känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverknings arbete och  transporter kan medföra och hur dessa kan minimeras
 • Kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • Känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • Känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • Känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • Känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • Översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • Kunna vad de olika målklasserna innebär
 • Känna till relevanta krav i FSC resp. PEFC
 • Översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • Känna igen olika typer av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar,
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top