Skogsstyrelsen, Skåne

KursanordnareSkogsstyrelsen

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN Kurser

Möt våra lärare

Ola Arvidsson

Skogskonsulent

Utbildning(examen): Skogsmästarexamen 1989, (SLU) Kulturgeografi (huvudämne), ekonomi, miljövetenskap m.m. 1996 (Lund). Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Nyckelbiotopsinventering 2002, Hänsynsinventering 2002, Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper och inventering. Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015. Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC). Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skåne 2000– Rådgivning skogsägare, skogsbruket. Rådgivning LBP. Handläggning och tillsyn av avverkningsanmälningar. Inventering av miljöhänsyn i skogsbruket (Polytax och HU). Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2010. Kursledare inom andra miljöhänsynsutbildningar.

Elisabeth Arvidsson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Fil. mag. Biologi 2006 (Kristianstad). Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Grundkurs, nyckelbiotopsinventering, metodik -2010 SKS grundutbildning i signalartskännedom –2010 Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper/artkännedom/områdesskydd. Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2016. Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC). Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skåne 2006 - Handläggning avverkningsanmälningar och stödansökningar. Rådgivning skogsägare, skogsbruket. Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2016.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © 2018 Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top